ວິໃສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໃສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ພາລະບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ ແມ່ນເພື່ອເປັນຕົວແທນ ຫຼື ເລຂາທິການສຳລັບລັດຖະບານລາວ ໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງຊາວສວນກາເຟລາວໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງໄກ້ຊິດ, ການສົ່ງເສີມນີ້ ຈະຜ່ານການບໍລິຫານຂອງນັກທຸລະກິດ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຕະຫຼາດເສດຖະກິດໂດຍກົງ, ດັ່ງນັ້ນ ການສົ່ງເສີມນີ້ ແມ່ນຈະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຜະລິດກາເຟ ແລະ ນັກທູລະກິດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວິໃສທັດລວມຂອງກາເຟລາວ, ວິໃສທັດຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວແມ່ນ ຈະເປັນໜຶ່ງຂອງສູນລວມທີ່ສຳຄັນໃນການລວບລວມຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານກາເຟລາວທັງໝົດໃຫ້ມີບົດບາດໃນການນຳພາສົ່ງເສີມພາບທີ່ເປັນເອກະລັກອັນໜຶ່ງດຽວຂອງກາເຟລາວ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂລກ.

ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສ່ວນກາເຟລາວ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ສະມາຄົມກາເຟລາວ ຈະນຳເອົາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນ

ຮ່ວມທາງດ້ານກາເຟລາວໄປສູ່ການແບ່ງປັນ ການພັດທະນາທາງດ້ານກາເຟລາວຕາມຫຼັກການ.

ຈຸດປະສົງລວມຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ ແມ່ນຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ ແລະ ນຳພາໄປສູ່ການສົ່ງເສີມກາເຟລາວ ແລະ ທັງເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານກາເຟ ທຸກໆລະດັບໃຫ້ມີຄຸນຄ່າຢູ່ໃນຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຈຸດປະສົງສະເພາະແມ່ນເພື່ອ:           

  1. ສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມທະວີກາເຟລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເພື່ອຕະຫຼາດສົ່ງອອກ.
  2. ສົ່ງເສີມທາງດ້ານຄຸນະພາບ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ
  3. ເປັນສູນລວມສຳລັບທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານກາເຟເຊັ່ນ: ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ, (ອົບຂົ້ວ) ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອດຳເນີນງານໃຫ້ແກ່ທູລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດບອິງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ.
  4. ສະໜັບສະໜູນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທາງກາເຟ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍອັນສະເພາະຂອງສະມາຄົມກາເຟລາວ
  5. ເກັບກຳສະຖິຕິຂອງຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກ.