ກ່ຽວກັບ LCA

ສະມາຄົມກາເຟລາວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1994, ໂດຍການອະນຸມັດຂອງກະຊວງການຄ້າ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ

ສະບັບເລກທີ: 305/ກຊກຄ, ວັນທີ 14/6/1994 ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ສະມາຄົມໄດ້ມີຊື່ວ່າ: ສະມາຄົມສົ່ງອອກກາເຟລາວ, ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະມາຄົມຄັ້ງທີ IV ທີ 23 ກັນຍາ 2005, ຄະນະກຳມະການຜູ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຕົກລົງປ່ຽນຊື່ມາເປັນສະມາຄົມກະເຟລາວ ພາຍໄຕ້ດຳລັດເລກທີ 115/...... ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 29/4/2009 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໄໝ່ ເລກທີ 252/ PACSA ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມກາເຟລາວຂື້ນ ໃນວັນທີ 17/6/2011

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສະພາອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງຈຳປາສັກ, ສະມາຄົມໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍອິງຕາມລັດຖະບານ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດລະບຽບ

ພາຍໃນຂອງ ສປປລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຫ່ງ ສປປລາວ.