ການນຳອອກກາເຟ

ການນຳອອກກາເຟ

ກາເຟແມ່ນໜຶ່ງຂອງຜູ້ສ້າງລາຍຮັບທີ່ສູງຂອງ ສປປລາວ ໃນບັນດາການສົ່ງອອກຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທັງໝົດ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 60 ລ້ານດອນດາ ສະຫາລັດໃນປີ 2012, ກາເຟທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກທັງໝົດ 18,300 ໂຕນ, ພ້ອມດ້ວຍການຄາດຄະເນປະລິມານການສົ່ງອອກຈະເພື້ມຂື້ນທຸກໆປີ, ຜົນຜະລິດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຖຶກສົ່ງອອກໄປປະເທດໄຕຫວັນ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸນ, ສະເປນ, ໂປແລນ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມຣິກາ, ຝຣັ່ງ, ເບັນຢ້ຽມ, ສະວິດເດັນ, ໄທ ແລະ ວຽດນາມ. ສໍາລັບປີຜ່ານມາ ການປະເມີນຜົນຂອງການສົ່ງອອກກາເຟ ດ້ວຍປະເທດລາວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ 11,000 ຕົນ ຫາ 21,000 ໂຕນ(ຂອງເມັດກາເຟຂຽວ). ປະລິມານການຜະລິດໂຣບັດສະຕາແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.