ເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດດັ້ງເດີມ

ເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດດັ້ງເດີມ: ພູພຽງບໍລະເວນ

ພູພຽງບໍລະເວນເປັນພື້ນທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ຂົງເຂດການຜະລິກາເຟເປັນຕົ້ນຕໍໃນ ສປປລາວ. ມັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ທີ່ນຳໄປສູ່ຄຸນນະພາບອັນສະເພາະຂອງກາເຟ. ກວມເອົາສາມຕົວເມືອງ(ທີ່ມີຊື່ດັ່ງນີ້: ເມືອງປາກຊອ່ງ ແຂວງຈຳປາສັກ, ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ) ແມ່ນກຳລັງທຳການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 95%ຂອງກາເຟລາວທັງໝົດ. ສວນກາເຟຢູ່ໃນສາມຕົວເມືອງຄືເ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ເມືອງທ່າແຕງ, ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ ໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 70,000 ເຮັກຕາ. ຕ້ອງຂອບໃຈຕໍ່ກັບຕ່າງປະເທດ, ການລົງທືນແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ລາຄາກາເຟສູງຂື້ນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ຜົນຜະລິດຢູ່ພູພຽງບໍລະເວນໄດ້ເພື້ມຂື້ນພາຍໃນບໍ່ພໍທໍ່ໃດປີຜ່ານມາ ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ໃໝ່ ເຊັ່ນດຽວກັບການຕໍ່ເຕີມສວນເກົ່າ.

ກາເຟທີ່ໄດ້ປູກຂື້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງອື່ນໆຂອງ (ແຂວງຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕາປື ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ)

ພື້ນທີ່ການຜະລິດທີ່ບໍ່ແມ່ນດັ້ງເດີມຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວບໍ່ນ້ອຍກ່ວາ 15,000 ເຮັກຕາ ຂອງການເພາະປູກ ໃໝ່ຈະໄດ້ ຮັບການ ພັດທະນາ.

ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ການລິເລີ່ມປູກກາເຟກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ, ສວນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຊຽງຂວງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ.

  

 Surface of coffee plantation per province (year 2011-2012).