16.12.2013

ການປືກສາຫາລືທາງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ຂັ້ນແຂວງໃນຈຳປາສັກ ສະມາຄົມ ກາເຟລາວກຳລັງສະເໜີແນະນຳເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍຂອງພາກສ່ວນກາເຟ.
ສະມາຄົມກາເຟລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຂອງພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທາງກາເຟໃນເດືອນຕຸລາ 2013 (ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າໜ່ວຍງານພາກເອກະຊົນ) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ບັນຫາທີ່ທາງພາກສ່ວນປະເຊີນໜ້າ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ພຽງແຕ່ເກັບກຳສິ່ງ
ທີ່ທ້າທາຍຂອງຂະແໜງການກາເຟເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງໄດ້ຕັດສິນໃຈອັນໃດທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແລະ ກໍຍັງໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງ
ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບວິທີນະໂຍບາຍທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້. ລາຍງານບັນຫາ ແລະ ການແນະນຳແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຖືກນຳສະເໜີ
ລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືພາກລັດ ແລະ  ທຸລະກິດ ຂັ້ນແຂວງ ໃນຈຳປາສັກ ໃນເດືອນທັນວາ 2013.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ສະພາອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານການປຶກສາຫາລື
ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທູລະກິດຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເລັງໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ນັບແຕ່ປີ 2015 . ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນຮ່ວມກັນກັບສະພາອຸດສາຫະກຳການຄ້າແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິມຄູ່ມືແນະນຳການປະຕິບັດວຽກງານ ຂັ້ນຕອນການປືກສາຫາລືທາງພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດ ຂັ້ນແຂວງ ໃນ ປີ 2009.

24.07.2014

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ແລະ ສະມາຄົມຮ່ວມມືນາໆຊາດເຢຍລະມັນໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງມີໝາກຜົນ, ຈັດກອງປະຊຸມ
ເພື່ອກຳນົດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ
ໃນວັນທີ 22 ແລະ 23 ກໍລະກົດ 2014 ສະມາຄົມຮ່ວມມືນາໆຊາດເຢຍລະມັນ ແລະ ສະມາຄົມກາເຟລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂື້ນທີ່ປາກເຊ ເພື່ອແນະນຳສາຍພົວພັນໂຄງການອັນໄໝ່ຂອງສະມາຄົມຮ່ວມມືນາໆຊາດ
ເຢຍລະມັນ ຕໍ່ກັບສະມາຊິກສະມາຄົມກາເຟລາວ.
ສະມາຄົມຮ່ວມມືນາໆຊາດເຢຍລະມັນ ແມ່ນສະຫະພັນການຄ້າ, ທີ່ກຳລັງສົ່ງເສີມລັດຖະບານເຢຍລະມັນໃນດ້ານ
ການຮ່ວມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ. ສະມາຄົມຮ່ວມນາໆຊາດເຢຍລະມັນ ໄດ້ສະໜັບ
ສະໜູນສະມາຄົມກາເຟລາວເປັນເວລາຫຼາຍປີ ພາຍໄຕ້ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳລັບຕະຫຼາດ
ເສດຖະກິດ. ໂຄງການອັນໄໝ່ນີ້ ເອີ້ນວ່າສາຍພົວພັນ - ເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນເສດຖະກິດຂອງລາວ, ການພັດທະນາ
ການຄ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າສູ່ອາຊຽນ. ສາຍສຳພັນໂຄງການມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນປະເທດ
ລາວເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບເສດຖະກິດປະຊາຄົມເອຊຽນ ທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນໃນ
ປີ 2015.ທີ່ກ່ຽວພັນຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຄົມທູລະກິດລາວ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວິຊາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
 ແລະ ຂະໜາດກາງ, ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ສຳລັບທ່າແຮງທີ່ດີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຊື່ອມໂຍງທາງພາກພື້ນ.
ໂຄງການໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງພາກເອກະຊົນ
ເພື່ອປັບປຸງການແຂ່ງຂັ້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ບັນດາປະເທດເອຊຽນອື່ນໆ
ຂອງຕົນເອງ. ຂ່າວສານຕ່າງໆ

 coming soon