ເທສະການກາເຟລາວຄັ້ງທີ 1 , ວັນທີ 24-26 ຕຸລາ

 

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບສະມາຊິກຂອງຕົນ

ອັນໃດທີ່ເປັນພິເສດສຳລັບກາເຟລາວ? ຄົ້ນຫາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງມັນ

news01 la

 ທ່ານທີ່ປູກກາເຟຫຼືອົບຂົ້ວກາເຟຢູ່ລາວ,

ອ່ານເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບສະມາຄົມກາເຟລາວທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນທ່ານ.....